پرورش گوسفندان نر جوان نیازمند رعایت چه نکاتی است؟

پرورش گوسفندان نر جوان

مقدمه بره جوانی که به منظور قوچ گله پرورش داده می شود، قوچ جوان یا توخلی نام دارد. وزن گیری یکی از موضوعات مهم در پرورش پرورش گوسفندان نر جوان است. باید گفت که میزان افزایش وزن بره نر در…

ادامه مطلب