گوسفند نژاد مغان و کردی خراسان به همراه خصوصیات آنها

گوسفند نژاد مغان

گوسفند نژاد مغان و کردی خراسان دو نمونه از نژادهای برتر ایران هستند که این مقاله به بررسی آنها پرداخته است. * گوسفند نژاد مغان منطقه پرورش این نژاد, دشت مغان است كه در بخشی از استان اردبیل و غرب…

ادامه مطلب