گوسفند فراهانی در مقایسه با گوسفند عربی چه مشخصاتی دارد؟

گوسفند فراهانی

گوسفند فراهانی گوسفند فراهانی از نظر پراکنش محل پرورش این نژاد دام زنده در شهرستان‌های آشتیان، فراهان و اراک می‌باشد. ‌جمعیت این نژاد از گوسفند زنده چیزی درحدود 2.000.000 راس میباشد. این گوسفند از نژاد پشمی – گوشتی بوده و…

ادامه مطلب