گوسفند نژاد زندی در مقایسه با گوسفند دالاق چگونه است؟

گوسفند نژاد زندی

گوسفند نژاد زندی در مقایسه با گوسفند دالاق چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ما را تا پایان همراهی کنید. *** گوسفند نژاد زندی محل پرورش این نژاد در مناطقی همچون دماوند، ساوه ، ری ، ورامین، قم، شهریار،…

ادامه مطلب