پرورش گاو و مهم ترین نکاتی که اطلاع از آنها الزامی است

پرورش گاو

نویسنده در این مقاله نکات مهمی در رابطه با پرورش گاو گردآوری و ارائه کرده است. آگاهی از نکات ذیل، برای افراد فعال در این زمینه الزامی است. بیماری گاو درجه حرارت طبیعی بدن یک گاو در صحت و سلامت…

ادامه مطلب