سلامت گوساله چه ارتباطی با میزان نوشیدن آب دارد؟

سلامت گوساله

مقدمه این مقاله به بررسی نقش میزان مصرف آب در سلامت گوساله زنده اختصاص داده شده است. این موضوع برای افراد و واحدهای فعال در زمینه دامداری اهمیت فوق العاده ای دارد. زیرا میزان تولید فرآورده های دام زنده و…

ادامه مطلب