نقش پروتئین بر تولیدمثل گاوهای شیری مثبت یا منفی است؟

نقش پروتئین بر تولیدمثل گاوهای شیری

تاکنون مطالعات گسترده ای در رابطه با تغذیه گاوهای شیری انجام شده و نتایج ارزنده و قابل توجهی به دست آمده است. آگاهی از این نتایج تا حد امکان برای دامداران لازم است و تاثیر بسزایی در بهبود تولیدات دامی…

ادامه مطلب