تاریخچه سازمان دامپزشکی در ایران را بیشتر بشناسید

تاریخچه سازمان دامپزشکی

سازمان دامپزشکی یکی از سازمان های وابسته به جهاد کشاورزی در ایران است. البته این سازمان فقط محدود به ایران نیست و در سراسر جهان دایر و آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشد. وظیفه اصلی سازمان دام حمایت و…

ادامه مطلب