میزان مصرف آب در دام تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

میزان مصرف آب در دام

انواع جانداران از قبیل گاو و گوسفند زنده، برای زنده ماندن به تغذیه و آب مناسب و کافی نیاز دارند. اما گاو و گوسفند برای حفظ حیات خود به چه میزان آب نیاز دارند؟ چه عواملی در میزان مصرف آب…

ادامه مطلب