جفت گیری گوسفندان و سایر روش های تولیدمثلی آنها

جفت گیری گوسفندان

در این مقاله علاوه بر جفت گیری گوسفندان (طبیعی و سنتی) سایر روش های تولیدمثلی از قبیل لقاح مصنوعی نیز بررسی شده است. برای شناخت مزایا و معایب هر یک از این روش ها، مطالعه این مطلب را از دست…

ادامه مطلب