روده گوسفند بعد از فرآوری برای ساخت چه وسایلی به کار گرفته می شود؟

روده گوسفند

گوسفند زنده با هدف استفاده از گوشت ذبح می شود؛ اما کاربرد گوسفند زنده فقط محدود به گوشت نیست و تقریبا تمامی اجزای بدن آن مورد استفاده قرار می گیرد. کله و پاچه، سیرابی، شیردان، روده، جگر، دل و قلوه…

ادامه مطلب