طرح تولید رویان آزمایشگاهی چه کمکی به توسعه گوسفند نژاد افشاری نموده است؟

طرح تولید رویان آزمایشگاهی

نژاد گوسفند افشاری یکی از نژادهای برتر استان زنجان به شمار می رود. این نژاد جز طرح های اقتصاد مقاومتی دانشگاه زنجان محسب می شود و تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با آن صورت گرفته است. همگی تحقیقات و روش…

ادامه مطلب