بز نژاد آلپاین با چه اهدافی نگهداری و پرورش داده می شود؟

بز نژاد آلپاین

بسیاری از دامداران با هدف تولید شیر و برخی دیگر با هدف تولید پشم و یا گوشت، اقدام به پرورش بززنده می کنند. بزها با توجه به تنوع نژادی خود، گستره انتخاب بالایی را در اختیار پرورش دهندگان دام قرار…

ادامه مطلب