ضرورت مبارزه با مگس در دامداری ها

ضرورت مبارزه با مگس در دامداری ها بسیاری از بیماری های عفونی چون: عفونت های چشمی، خونی، در اثر دخالت عوامل مستقیم محیطی به وجود می آیند. وجود مشکلات بهداشتی و عدم مدیریت صحیح رعایتکردن بهداشت می تواند سب ایجاد…

ادامه مطلب