انواع مراتع در ایران

انواع مراتع در ایران  مراتع به همه گیاهانی گفته می شود که با هدف تغذیه انواع دام زنده کشت می شوند. مراتع که به استثنای گیاهان یک ساله هستند، فواید بسیار زیادی دارند که شامل موارد زیر می باشد: کمک…

ادامه مطلب