حشرات موثر در بیماری های دامی را تا چه اندازه می شناسید؟

حشرات موثر در بیماری های دامی

بهداشت دام یکی از موضوعات مهم و اساسی در دامداری است. دلیل اهمیت این موضوع فقط سلامت دام نیست و بخشی از آن به سلامت انسان بازمی گردد. زیرا بسیاری از بیماری های دام قابل انتقال به انسان ها هستند…

ادامه مطلب