واکسیناسیون آنفولانزای پرندگان چه زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد؟

واکسیناسیون آنفولانزای پرندگان

بیماری های مختلفی جمعیت پرندگان را تهدید می کند که آنفولانزا یک نمونه از آنهاست. در رابطه با این بیماری تاکنون تحقیقات زیادی صورت و داروهایی در دسترس قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می توان به برنامه واکسیناسیون…

ادامه مطلب

برنامه واکسیناسیون آنفولانزای پرندگان چگونه بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت؟

برنامه واکسیناسیون آنفولانزای پرندگان

بیماری های مختلفی جمعیت پرندگان را تهدید می کند که آنفولانزا یک نمونه از آنهاست. در رابطه با این بیماری تاکنون تحقیقات زیادی صورت و داروهایی در دسترس قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می توان به برنامه واکسیناسیون…

ادامه مطلب