بیماری ذات الریه در دام را چگونه می توان تشخیص داد؟

بیماری ذات الریه در دام

بیماری ذات الریه در دام بیماری ذات الریه یا پنومونی ((Pulmonary)، یکی از بیماری های رایج در گاو و گوسفند زنده است. انتقال و گسترش این بیماری در دام زنده به ضعف سیستم ایمنی نیاز دارد و در واقع پیش…

ادامه مطلب