جیره غذایی گاو را چگونه می توان غنی از پروتئین کرد؟

جیره غذایی گاو

جیره غذایی گاو از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پروتئین یکی از مهم ترین یبخش های جیره غذایی به شمار می رود. منابع مختلفی برای تامین پروتئین جیره غذایی وجود دارد. برخی از این منابع به صورت غیرمستقیم پروتئین…

ادامه مطلب