گوسفندان افغانستان از چه نژادهایی تشکیل شده اند؟

گوسفندان افغانستان

تنوع نژاد دامی هر کشور خاص آن منطقه است و با سایر کشورها تفاوت دارد. تنوع نژادی در گوسفندان افغانستان در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. تا پایان ما را همراهی کنید.    تاریخچه پرورش گوسفند در افغانستان  …

ادامه مطلب