اثر تغذیه در تولید مثل دام زنده

اثر تغذیه

اثر تغذیه درتولید مثل دام ها   تولید مثل جهت افزایش نسل به منظور سود دهی بالا، مهم ترین مسئله برای دامداران و پرورش دهندگان دام زنده و گوسفند زنده به حساب می آید. تولید مثل بالا علاوه ایجاد نسل…

ادامه مطلب