مقایسه گوسفند مهربان با گوسفند کردی و سنقر

کاهش استرس گوساله

گوسفند کردی و سنقر

دانستن نیازهای انواع نژادهای دام زنده برای محاسبه ظرفیت چرا در طراح های مرتعداری، ضروری و نیاز می باشد. این اطلاعات به هنگام چرای دام ها و گوسفند زنده به دست می آید. برای این هدف از گوسفندان کردی در جهت بررسی مراتع در یک سال استفاده شد. در این پژوهش ها میزان انرژی مورد نیاز برای سوخت و ساز هر گوسفند محاسبه شده است. بدین منظور کیفیت علوفه های مختلف مراتع گوناگون را جهت منابع تغدیه ای مورد بررسی قرار دادند.

هر یک از این علوفه های سهم مهمی در تامین ایجاد این انرژی دارند. یک کیلوگرم علوفه خشک می تواند انرژِی مورد نیاز روزانه گوسفندان کردی را فراهم کند. باید گفت مقدار علوفه مورد نیاز برای تامین این میزان انرژی در سنین مختلف از رشد متفاوت است.

به طور مثال: نیاز روزانه دام های زنده ای چون: میش، قوچ و بره سه ماهه با شش ماهه بسیار متفاوت است. میزان تغذیه مورد نیاز برای استفاده روزانه بر اساس عوامل مختلفی محاسبه می گردد.
نتایج زیر بر مبنای تحقیقات به دست امده بر اساس سال های مختلف می باشد، که نشان دهنده مقدار علوفه لازم برای تامین نیازهای روزانه دام های زنده است.

سال 1387:

نیاز روزانه میش، قوچ، بره سه ماهه و شش ماه به شکل زیر بوده است: 1.38، 1.73، 0.78 و 1.12 و یا در مراحل پایانی رشد اعداد زیر محاسبه شده است: 1.81، 2.26، 1.02 و 1.47

سال 1388:

این میزان در دام های زنده سه تا شش ماه به صورت زیر خواهد بود: 1.23، 1.53، 0.69 و 1 در اواسط مرحله رشد برابر با 1.38، 1.73، 0.78 و 1.12 و در مراحل پاياني رشد به صورت زیر خواهد بود: 1.77، 2.21، 0.99 و 1.44
این دو مثال بیانگر نیاز روزانه علوفه دام های کردی می باشد. این میزان در سنین و زمان های باهم متفاوت است. توجه کنید در تهیه این منابع غذایی باید هزینه آن را در نطر بگیرید.

گوسفند مهربان

این نژاد در مناطق وسیعی از استان همدان و برخی بخش های زنجان و کردستان زندگی می کنند. زادگاه اصی گوسفندان مهربان،شهرستان كبودر آهنگ و شیرین سو، می باشد. بدن این دام ها بسیار کشیده بوده و ناحیه سر فاقد پشم می باشد. گاهی زیر سینه و شکم بدون پشم بوده و از موهای ریزی تشکیل شده است.
معمولا میش بدون شاخ و قوچ ها شاخدارهستند . رشد شاخها كند بوده و بندرت پیچیده و بلند می باشند . اندازه بدنشان متناسب است.دنبه ای بزرگ و فشرده شده دارند که تا نزدیکی دنبالچه آمده است.

رنگ پشم آن ها از طیف سفید تا خرمائی تیره یا آلبالوئی سیر تغییر می کند. گفتنی است به ندرترنگ دام ها با افزایش سن روشن تر شود.

خصوصیات گوسفند نژاد مهربان

یکی از سنگین وزن ترین نژاد در بین دام های زنده بوده که اکثرا در ، منطقه کبودر آهنگ در استان همدان زیست می کنند. تمامی اعضا بجز زیر گلو و زیر شکم از پشم پوشیده شده است. رنگ آن قهوه ای تا خرمایی متغیر است. گوسفندان مهربان دارای استخوان بینی برآمده، چشم های مورب، سوراخ بینی گود و نزدیک به هم، گوش لاله ای شکل، دنبالچه دوکی شکل و دنبه پیوسته به هم، می باشند.

سرویس دام، دامداری تیموری میادین عرضه دام شهرداری

09123590824