فروش دام زنده

  • اطمینان از سلامت دام زنده – داشتن انصاف در قیمت خدمات مربوط – مدیریت شبانه روزی دامداری قائم در زمینه فروش گوسفند زنده