تعبیر خواب گوسفند زنده چیست؟

تعبیر خواب گوسفند زنده

تعبیر خواب گوسفند زنده چیست؟

 

دیدن خواب یا رویا های مغزی یک نوع فعالیت و عملکرد درست مغزی محسوب می شود. از زمان دیرباز تاکنون در فرهنگ های مختلف تعابیر خواب وجود داشته، خواب ها توسط مدبرانی تفسیر و در کتاب هایی ثبت گشته است.

مغز ما و تمامی موجودات دائم در حال تفکر می باشد، حتی در زمان استراحت. خواب یک تایم استراحت برای جسم ما محسوب می شود، یعنی اگر ما خواب باشیم ولی مغز ما در حال فعالیت است.

تعابیر برخی از خواب در هر تمام فرهنگ ها یکسان است. به طور مثال: دیدن مرگ دلیل بر طول عمر خواهد بود.

همچنین اگر کسی در خواب ببیند قوچی به شما حمله می کند یا خرید و فروش آن ها تعابیر مختلفی دارد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با تعبیر خواب دقیق گوسفند و دام زنده آشنا سازیم. با ما همراه باشید.

 

اما دیدن گوسفند زنده در خواب دلایل زیادی دارد که از این موارد می توان به :

 • مهتری و بزرگی
 • ازدواج با زنی پاکدامن
 • کسب مال
 • فرمان روا
 • جاه طلبی به منظور کسب منفعت

 

تعبیر خواب گوسفند زنده از دید امام صادق

امام صادق (ع) در تعبیر کتاب خویش، دیدن گوسفند زنده را چنان بیان می کند که:

اگر کسی میشی را در خواب ببیند، بر 4 دلیل است:

امام، خلیفه، رئیس،امیر.

به طور کلی دیدن میش در خواب به معنی ازدواج با زنی پاکدامن است. چرای گوسفندان به فرمانروا بودن و ریاست کردن تعبیر شده است. خوردن گوشت پخته در خواب به دست آوردن غنمیت و گوشت خام در راه بودن اندوه  و غم خواهد بود.

 

تعبیر خواب گوسفند از دید ابراهیم کرمانی

در کتاب تعبیر خواب ابراهیم کرمانی دیدن میش و بز به گونه های مختلفی تعبیر شده است.که شامل موارد زیر است:

اگر کسی در خواب ببیند صاحب بز یا میش زنده ای است، یعنی روزی حلالی کسب خواهد کرد. دیدن شاخ بزرگ در میش و بز دلیل بر توانمند بودن صاحب خواب می باشد. اگر کسی در خواب ببیند با گوسفند زنده حرف می زند، یعنی پولدار خواهد شد. دیدن داشتن میش در خواب به معنای ازدواج با زنی پاک سرشت و خوش طینت خواهد بود.

دیدم گوسفند مرده و یا کشتن گوسفند، دلیل بر مرگ فرزند بوده، مشاهده خون زیر پای گوسفند به رهایی از غم و اندوه تعبیر شده است.

 

تعبیر خواب گوسفندان محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب عرضه د چنین بیان می کند:

اگر کسی دام ها را به چرا ببرد، یعنی به فرمانروایی خواهد رسید. دیدن گوسفندان زیاد در خواب به معنای به دست آوردن املاک و مال فراوان می باشد.

اگر کسی در خواب ببیند، گوشت پخته می خورد یعنی غنیمت زیادی از کسی به او خواهد رسید. به تعبیر او دیدن مرگ گوسفندبدلیل بر پیروزی می باشد.

محمد ابن سیرین دیدن بره در خواب را به سه علت می داند:

 • کشتن بره یعنی مرگ از فرزند
 • گرفتن بره به معنای تولد و بارداری خواهد بود
 • خوردن گوشت بره دلیل بر کسب ناراحتی می باشد

 

تعبیر خواب قوچ چیست؟

به طور کلی دیدن قوچ در خواب دلیل بر 3 قسم است:

 • دیدن قوچ در خواب به معنای به دست آوردن مال و غنیمت است. این تعبیر مانند دیدن گوسفند  زنده در خواب می باشد.
 • دیدن قوچ سفید یا سیاه رنگ به کسب و به دست آوردن شادی و رهایی غم و انده تعبیر شده است.
 • دیدن قوچ لاغر به معنای کسب بدون به دست آوردن قدرت خواهد بود.