تعبیر خواب گاو به روایات مختلف را تا چه اندازه می شناسید؟

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

در حالت کلی دیدن حیوانات حلال گوشت نشانه خوبی است و  گاو یکی از همین حیوانات حلال گوشت است. وجود این حیوان در خواب می تواند نشان از رزق و روزی فراوان و ثروت باشد. در ادامه این مقاله سعی شده تعبیر خواب گاو بر اساس نظر معبران بزرگی همچون دانیال نبی، ابن سیرین و ابراهیم کرمانی ارائه شود. اگر تجربه دیدن چنین خوابی دارید تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

امام جعفر صادق (ع)    

به عقیده ایشان، دیدن خواب گاو از نوع ماده می تواند مژده بزرگی، عزت، فرمانروایی و مقام والا باشد.

دانیال نبی   

اگر فرد در خواب خود گاوی را به دست آورد، به خیر و برکت فراوان می رسد.

ابن سیرین    

 • دیدن گاو ماده؛ عزت، بزرگی و ثروت فراوان
 • دیدن گاو آبستن؛ امید
 • خرید گاو چاق؛ رهایی از غم و اندوه به سبب رسیدن به مال و ثروت فراوان و همچنین ازدواج با فردی توانگر
 • صحبت با گاو؛ توفیق پیدا کردن
 • جنگ با گاو ماده؛ خیانت به همسر
 • ورود گاو ماده به خانه؛ رسیدن به مال و ثروت فراوان
 • دیدن گاو لاغر؛ تنگی رزق و روزی و از دست دادن مال
 • معاوضه گاو با جنس دیگر؛ از دست دادن یک نعمت و زیان کردن. البته اگر در قبال این معاوضه پول دریافت شود، نتیجه خواب بدتر است و میزان زیان، بیشتر خواهد شد. زیرا پول در خواب تعبیر خوبی ندارد و نشان از گرفتاری است.
 • داشتن گله گاو؛ رزق و روزی وسیع
 • داشتن یک گاو از گله؛ رسیدن به سود از کار با شریک
 • دیدن پوست گاو؛ رسیدن به ارثیه

ابراهیم کرمانی    

 • ورود گاو نر به منزل؛ رزق و روزی فراوان می شود.
 • سرزنی گاو به فرد؛ از دست دادن مال و ثروت
 • فروش گاو نر؛ انجام معامله

استعلام دقیق قیمت گاو و گوساله در ۲۴ ساعت شبانه روز 09123590824 آقای تیموری!