مقایسه گوسفند عربی با گوسفند فراهانی

مقایسه گوسفند عربی با گوسفند فراهانی گوسفند فراهانی از نظر پراکنش محل پرورش این نژاد دام زنده در شهرستان‌های آشتیان، فراهان و اراک می‌باشد. ‌جمعیت این نژاد از گوسفند زنده چیزی درحدود 2.000.000 راس میباشد. این گوسفند از نژاد پشمی…

ادامه مطلب