مقایسه گوسفند طالشی با گوسفند سرخسی

گوسفند سرخسی گوسفند زنده قره گل سرخی که به گوسفند سرخی معروف است. نژادهای آن براساس نوع پوست و گوشت تقسیم بندی می شوند. اغلب رنگ آن ها در هنگام تولد سیاه بوده ولی در هنگام بلوغ به خاکستری تغییرمی…

ادامه مطلب