مقایسه گوسفند افشاری با گوسفند سنجابی

گوسفند افشاری گوسفندان افشاری از نژاد دام زنده گوشتی می باشد. رنگ آن از طیف قهوه ای روشن تا تیره و به ندرت پشم آن ها سفید خواهد بود. رنگ گوسفندان بالغ افشاری، یکدست و به شکل قهوه ای متمایل…

ادامه مطلب