کیفیت پشم گوسفند

کیفیت پشم گوسفند   الیاف حیوانی بدست آمده از حیواناتی چون کوسفند زنده، بز، گاومیش، شتر و …، پشم نام دارد. این الیاف مواد اولیه و ضروری صنعت نساجی است. این الیاف ها خصوصاً از نوع گوسفندی، برای تولید پارچه…

ادامه مطلب