ساختمان گاوداری

ساختمان گاوداری گاوداری بر سه پایه و طبق اب و هوای آن منطقه بنا میگردد: 1گاوداری ها دارای اصطبل هاي مفتوح 2منزل های حفاظت به طریق سنتی و قدیمی با اصطبل های مغلق روستایی 3گاوداری ها با منزل های انفرادي…

ادامه مطلب