تعبیر خواب گاو چیست؟

تعبیر خواب گاو چیست؟

 

در حالت کلی دیدن حیوانات حلال گوشت نشانه خوبی است و  گاو یکی از همین حیوانات حلال گوشت است. وجود این حیوان در خواب می تواند نشان از رزق و روزی فراوان و ثروت باشد. در ادامه این مقاله سعی شده تعبیر خواب گاو بر اساس نظر معبران بزرگی همچون دانیال نبی، ابن سیرین و ابراهیم کرمانی ارائه شود.

 

امام جعفر صادق (ع)    

به عقیده ایشان، دیدن خواب گاو از نوع ماده می تواند مژده بزرگی، عزت، فرمانروایی و مقام والا باشد.

 

دانیال نبی   

اگر فرد در خواب خود گاوی را به دست آورد، به خیر و برکت فراوان می رسد.

 

ابن سیرین    

 • دیدن گاو ماده؛ عزت، بزرگی و ثروت فراوان
 • دیدن گاو آبستن؛ امید
 • خرید گاو چاق؛ رهایی از غم و اندوه به سبب رسیدن به مال و ثروت فراوان و همچنین ازدواج با فردی توانگر
 • صحبت با گاو؛ توفیق پیدا کردن
 • جنگ با گاو ماده؛ خیانت به همسر
 • ورود گاو ماده به خانه؛ رسیدن به مال و ثروت فراوان
 • دیدن گاو لاغر؛ تنگی رزق و روزی و از دست دادن مال
 • معاوضه گاو با جنس دیگر؛ از دست دادن یک نعمت و زیان کردن. البته اگر در قبال این معاوضه پول دریافت شود، نتیجه خواب بدتر است و میزان زیان، بیشتر خواهد شد. زیرا پول در خواب تعبیر خوبی ندارد و نشان از گرفتاری است.
 • داشتن گله گاو؛ رزق و روزی وسیع
 • داشتن یک گاو از گله؛ رسیدن به سود از کار با شریک
 • دیدن پوست گاو؛ رسیدن به ارثیه

 

ابراهیم کرمانی    

 • ورود گاو نر به منزل؛ رزق و روزی فراوان می شود.
 • سرزنی گاو به فرد؛ از دست دادن مال و ثروت
 • فروش گاو نر؛ انجام معامله