تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

 

اگر شما جزء افرادی هستید که علم تعبیر خواب علاقه دارند، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید. ما در این مطلب سعی داریم تعبیر خواب اسب را بر اساس نظرات معبران مختلفی چون دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، جاحظ، جابر مغربی و … روایت کنیم.

 

تعبیر خواب اسب بر اساس نظر دانیال نبی    

در رابطه با تعبیر خواب دانیال نبی باید به این نکته توجه داشت که اسب به معنی عزت و بزرگی است. این مقام و عزت تحت تأثیر ویژگی های اسب است. به عبارتی اگر اسب شما ارزشمند باشد، مقام و مرتبه و عزت شما بیشتر خواهد شد و بالعکس. اگر اسب زین و لگام نداشته باشد یا از نظر اندام های بدن ناقص باشد، مقام و بزرگی فرد دچار نقص خواهد بود و بالعکس. به عنوان مثال اسب با دم دراز و پرمو نشان از ثروت و بزرگی بیشتر و اسب با دم بریده نشان نقصان ثروت خواهد بود.

 • دیدن خواب اسب تازی؛ به معنی مقام، عزت و بزرگی.
 • نشستن روی اسب تازی رام و مطیع؛ رسیدن به مقام، عزت و بزرگی.
 • گرفتن اسب از کسی و سوار شدن بر آن؛ رسیدن به عزت و بزرگی.
 • جنگیدن با اسب و مغلوب شدن؛ انجام گناه و معصیت.

 

تعبیر خواب اسب بر اساس نظر ابراهیم کرمانی

در این تعبیر خواب، ملاک رنگ و حالت اسب است و به شرح زیر می باشد:

 • سوار شدن بر اسب ابلق؛ گواهی دادن بر کار فرد.
 • سوار شدن بر اسب سیاه؛ رسیدن به مال و ثروت فراوان.
 • سوار شدن بر اسب کمیت؛ رسیدن به مقام، عزت و بزرگی.
 • سوار شدن بر اسب سرخ مو؛ نشان از دین داری دارد.
 • سوار شدن بر اسب زرد؛ نشانه بیماری است.
 • سوار شدن بر اسب جرمه؛ نشان از خیر و صلاح است.
 • دیدن اسب سلیس؛ نشانه ازدواج است.

 

تعبیر خواب اسب بر اساس نظر جاحظ

به عقیده این معبر، اسب به معنی هوای نفس و بدن اسب به معنی پادشاه است.

 • داشتن اسب سرکش؛ سرکش بودن نفس.
 • داشتن اسب مطیع و آرام؛ قدرت بالای فرد در مقابل گناه.
 • خارج شدن اسب از یک محیط؛ مرگ یکی از افراد آنجا.
 • سوار بر اسب زین دار؛ ازدواج با فرد ثروتمند.

 

تعبیر خواب اسب بر اساس نظر جابر مغربی

این معبر نیز برای تعبیر، رنگ و حالت اسب را ملاک قرار داده است.

 • سوار شدن بر اسب مادیان؛ ازدواج.
 • دیدن مادیان سیاه؛ ازدواج با فردی که دارای شرافت و نام نیکویی نیست.
 • داشتن مادیان ابلق؛ ازدواج با فردی که پدر و مادر از یک نسل ندارد.
 • دیدن مادیان جرمه؛ ازدواج با فردی که زیباروست.
 • دیدن مادیان سبز؛ ازدواج با فردی مومن، پرهیزگار و درستکار.
 • دیدن مادیان اشقر؛ ازدواج با فردی که عزت زیادی دارد.
 • دیدن مادیان کمیت؛ ازدواج با فردی که اخلاق خوب و پسندیده ای دارد.
 • دیدم مادیان کره دار؛ ازدواج با فردی که در آینده صاحب فرزند می شود. اگر کره نر باشد، فرزند پسر و اگر کره ماده باشد، فرزند پسر خواهد بود.